Executive Committee Members 2014-2015
Nagraj
B.S.NAGRAJ
President
Chetan
H.S.CHETHAN
Vice-President
Praseen
PRASEEN SHETTY
Hon.Secretary
Rohith
B.S.ROHITH
Hon. Joint Secretary
Hon. Committee Members

B.D.MALLIKARJUN
Vinayak
B.P.VINAYAKA
Chirag
B.S.CHIRAG
Sahdev
K.J.SAHADEV

ADARSH B BASAVARAJ
                      Honour Roll

President

Sri. B. Shivakumar 1979-81
Sri. B. Shashidhar 1981-82
Sri. B.S. Nagaraj 1982-85
Dr. K. Mohandas Shetty 1985-87
Sri. Kiran Kushalappa 1987-88
Sri. H.K. Kumar 1988-89
Major B. Chandrashekar 1989
Sri. B.B. Palaksha 1990
Sri. B.S. Prathap 1991-92
Sri. B.L. Guruprasad 1992-95
Sri. K.S. Dayananda Shetty 1995-96
Sri. B.P. Dharnendra 1996-99
Sri Nandish M Ballu 1999-2001
Sri M. L. Santhosh 2001-2003
Sri B. P. Harish 2003-2006
Sri B. N. Tejas 2006-2008
Sri S. M. Dinesh 2008-2010
Sri H.S. Onkar 2010-2011
Hon. Secretary

Sri. B.L. Guruprasad 1979-80
Sri. Kiran Kushalappa 1980-82
Sri. H.K. Kumar 1982-85
Sri. H.R. Basanna 1985-87
Sri. N.M. Shivaprasad 1987-89
Sri. H.B. Ramachandra 1989
Sri. B. M. Shivakumar 1990
Sri. K.S. Dayananda Shetty 1990-92
Sri. B. D. Basavanna 1992-95
Sri. B.R. Basavaraj 1995-99
Sri B. K. Naveen 1999-2001
Sri B. N. Tejas 2001-2003
Sri B. S. Nagraj 2003-2006
Sri B. S. Basavaraj 2006-2008
Sri I. V. Sharan Gowda 2008-2010
Sri B. D. Sannjay 2010-2011